هماهنگی و ایجاد انطباق حداکثری با محیط پیرامون را همنوایی گوییم.