عطش جهان هستی به سوی گستردگی و توسعه در پهنه بی کران را انبساط گویند.